Wolny Związek Zawodowy "Solidarność - Oświata" - jako organizacja członkowska Forum Związków Zawodowych - jest reprezentatywny w rozumieniu ustawy o Trójstronnej Komisji do Spraw Społeczno - Gospodarczych i wojewódzkich komisjach dialogu społecznego oraz przepisów prawa pracy    

Dzisiaj jest niedziela 14 lutego 2016 roku - imieniny: Cyryla, Metodego i Walentego

 

 

 

Aktualności

Stanowiska i uchwały

Biuletyn

Struktura Związku

Władze Związku

Materiały

Awans zawodowy

Administracja i obsługa

Sprawy socjalne

Opiniowanie aktów prawnych

Prawo

Pytania

Napisali....

Komentarze

Strony

Kalendarz roku szkolnego 2007/2008

Bez kagańca

Archiwum

Multimedia

 

Biuletyn Informacji Publicznej WZZ "Solidarność-Oświata"

 

 

Wolny Związek Zawodowy

"Solidarność - Oświata"

 

Jak do nas trafić?

 

 

Adres korespondencyjny:


Biuro Wolnego Związku Zawodowego

"Solidarność - Oświata"

 

 

Plac Wolności 5/2

85-004 Bydgoszcz

E-mail I

E-mail II

tel/fax

(52) 585-11-37

(52) 585-12-52

napisz

 

 

 

Jakiej wysokości podwyżka płac byłaby satysfakcjonująca ?

  Warning: file(): Filename cannot be empty in /home/virtualki/18801/vote.php on line 30 Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/virtualki/18801/vote.php on line 32

Warning: file(): Filename cannot be empty in /home/virtualki/18801/vote.php on line 62

Zobacz wyniki

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Seminarium w Brukseli

02.05.2008 - 12:43:49


W dniach 28 i 29 kwietnia b.r. odbyło się w stolicy Belgii, organizowane przez Akademię Europa - organ oświatowy CESI (Europejskiej Unii Niezależnych Związków Zawodowych, jednej z największych central związkowych w zjednoczonej Europie), prowadzący działalność naukową i dydaktyczną, dwudniowe seminarium poświęcone temu wszystkiemu, co kryje się za enigmatycznie dla nas brzmiącym pojęciem FLEXICURITY, będącym złożeniem dwóch innych terminów: "elastyczności" i "bezpieczeństwa".

FLEXICURITY to propozycja i odpowiedź Komisji Europejskiej, zawarta w Strategii Lizbońskiej, na dynamicznie zmieniającą się rzeczywistość rynków pracy - globalnego, wewnątrz Unii Europejskiej i w jej poszczególnych krajach członkowskich - mająca docelowo pomóc Europie zwiększyć poziom zatrudnienia i efektywnie walczyć z negatywnymi skutkami globalizacji gospodarki światowej, jak np. "segmentaryzacją" rynku pracy, tj. coraz wyraźniej widocznym w niektórych krajach podziałem na dobrze i słabo chronionych pracobiorców. Sam problem dotyka także środowiska oświatowego, nie tylko jako pracobiorców, ale również jako nauczycieli i wychowawców, gdyż w całej Strategii Lizbońskiej edukacja odgrywa niezwykle istotną rolę, tak na etapie szkolnym, na wszystkich jej stopniach, jak i w dorosłym życiu każdego obywatela.

W brukselskim seminarium, na zaproszenie Przewodniczącej Komisji Edukacji CESI (EDUC), Monique Cartigny, a także Sekretarza Generalnego CESI, Helmuta Mullersa, uczestniczyło dwóch przedstawicieli WZZ "Solidarność - Oświata": kol. Ryszard Seidel oraz kol. Damian Dziatkowiak.

> Seminarium w Brukseli - zdjęcia wykonał kol. Ryszard Seidel


autor: dam

| Komentarze [ 1 ]Pikieta przed Urzędem Wojewódzkim w Bydgoszczy

01.05.2008 - 20:40:26


29 kwietnia b.r. przed wszystkimi urzędami wojewódzkimi w Polsce odbyły się pikiety nauczycieli i pracowników administracji i obsługi szkół.

Organizatorem protestu była "Solidarność". Zgodnie z zawartymi w poszczególnych województwach porozumieniach w pikietach uczestniczyły też pozostałe związki zawodowe - w tym i Wolny Związek Zawodowy "Solidarność - Oświata".

Przedstawiciele władz krajowych naszego Związku wzięli udział w kilkusetosobowej pikiecie przed bydgoskim Urzędem Wojewódzkim. Poparcie dla protestujących nauczycieli i pracowników administracji i obsługi wyrazili również przedstawiciele związków zawodowych zrzeszonych w Forum Związków Zawodowych (m.in. policjanci, funkcjonariusze służby więziennej, pracownicy komunikacji miejskiej, kolejarze).

Specjalny list do Premiera Donalda Tuska złożył - na ręce Wojewody Kujawsko - Pomorskiego Rafała Bruskiego - Przewodniczący WZZ "Solidarność - Oświata" Sławomir Wittkowicz.> Zdjęcia z pikiety pod Urzędem Wojewódzkim w Bydgoszczy

> List do Premiera Donalda Tuska


autor: wm

| Komentarze [ 0 ]Porozumienie oświatowych związków zawodowych działających w województwie kujawsko-pomorskim

28.04.2008 - 19:38:23


Na podstawie ogólnopolskiego porozumienia związków zawodowych z dnia 07.02.2008r. przedstawiciele Zarządu Wojewódzkiego WZZ „Solidarność-Oświata”, Zespołu Koordynacyjnego Sekcji Regionalnych Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Związku Nauczycielstwa Polskiego Zarządu Okręgu Kujawsko-Pomorskiego postanawiają wspólnie działać na rzecz nauczycieli i pracowników administracji i obsługi przedszkoli, szkół i placówek.

Strony porozumienia domagają się:

1.Zwiększenia do 2010 roku wynagrodzenia nauczycieli i pracowników niepedagogicznych co najmniej 50% między innymi poprzez zwiększenie nakładów na oświatę publiczną.

2.Utrzymania dotychczasowego zakresu praw i obowiązków nauczycielskich wynikających z ustawy Karta Nauczyciela.

3.Utrzymania dotychczasowych uprawnień emerytalnych nauczycieli.

4.Przestrzegania zasad dialogu w oświacie, w tym w sprawie planów wprowadzenia bonu edukacyjnego, obowiązku szkolnego, reformy nadzoru pedagogicznego, prywatyzacji szkół i placówek oświatowych.


W ramach porozumienia strony deklarują udział członków swoich związków w pikiecie organizowanej w dniu 29.04.2008 r. w godzinach 14.30-15.15 przed Urzędem Wojewódzkim w Bydgoszczy, oraz do udziału w jednodniowym strajku planowanym na dzień 27.05.2008 r. w szkołach i placówkach oświatowych.

Jednocześnie strony zobowiązują się do przeprowadzenia szerokiej akcji informacyjnej dotyczącej uczestnictwa jak największej liczby pracowników oświaty w wyżej wymienionych akcjach protestacyjno-strajkowych.

Zarząd Wojewódzki WZZ „Solidarność-Oświata”
Zespół Koordynacyjny Sekcji Regionalnych O i W NSZZ „Solidarność”
Województwa Kujawsko-Pomorskiego
ZNP Zarządu Okręgu Kujawsko-Pomorskiego

Apelujemy do wszystkich pracowników szkół i placówek oświatowych województwa kujawsko-pomorskiego o aktywny udział w każdej formie protestu.


autor: wm

| Komentarze [ 0 ]Spotkanie przedstawicieli związków zawodowych z Marszałkiem Sejmu

23.04.2008 - 10:24:56


22 kwietnia b.r. odbyło się spotkanie Przewodniczącego Branży Nauki, Oświaty i Kultury FZZ i Przewodniczącego WZZ „Solidarność – Oświata” Sławomira Wittkowicza oraz Przewodniczącego NSZZ Pracowników Schronisk dla Nieletnich i Zakładów Poprawczych Tadeusza Pisarka z Marszałkiem Sejmu Panem Bronisławem Komorowskim.

Prawie godzinne spotkanie dotyczyło m.in. zrealizowania wniosków złożonych przez związki zawodowe zrzeszone w Forum Związków Zawodowych oraz Związku Nauczycielstwa Polskiego zorganizowania parlamentarnej debaty dot. polityki edukacyjnej państwa – ze szczególnym uwzględnieniem problemów finansowania i funkcjonowania oświaty, statusu prawnego nauczycieli, wynagrodzeń nauczycieli i innych pracowników oświaty oraz propozycji rozwiązań emerytalnych adresowanych do nauczycieli.

Marszałek Sejmu Pan Bronisław Komorowski zadeklarował wolę zorganizowania debaty dot. polityki edukacyjnej państwa. Termin debaty zostanie skonsultowany m.in. z resortem edukacji, który musi przygotować posłom i partnerom społecznym niezbędne materiały.

Podczas spotkania przedstawiciele związków zawodowych zwrócili się do Marszałka Sejmu o podjęcie działań w celu doprowadzenia do spotkania Premiera Rządu Pana Donalda Tuska z przedstawicielami związków zawodowych zrzeszających pracowników oświaty. Marszałek Sejmu zadeklarował pomoc w tej sprawie i stwierdził, iż dołoży wszelkich starań, aby w najbliższym czasie Premier Tusk spotkał się z przedstawicielami środowiska nauczycielskiego.

Omawiano również trwające w Komisji Edukacji prace nad nowelizacją ustawy o systemie oświaty. Uczestnicy spotkania zgodnie stwierdzili konieczność wypracowania consensusu w sprawach dotyczących edukacji.


W spotkaniu z Marszałkiem Sejmu uczestniczył również Prezes ZNP Sławomir Broniarz oraz Wiceprezesi ZNP: Krzysztof Baszczyński i Jarosław Czarnowski.

Prezes ZNP poinformował Marszałka Sejmu, iż 24 kwietnia b.r. w Sejmie złożone zostaną zebrane podpisy pod Inicjatywą Obywatelską dot. upowszechnienia wychowania przedszkolnego. Inicjatywa Obywatelskie była poparta m.in. przez związki zawodowe zrzeszone w FZZ.


autor: es

| Komentarze [ 0 ]SPÓR ZBIOROWY !

15.04.2008 - 20:41:49


14 kwietnia 2008 r. Prezydium Zarządu Krajowego WZZ "Solidarność - Oświata" - działając z upoważnienia Zarządu Krajowego - postanowiło o wejściu w spór zbiorowy z pracodawcami oraz Rządem RP.

WZZ "Solidarność - Oświata" - zgodnie z Porozumieniem zawartym w Warszawie 7 lutego 2008 r. - żąda:

1. podwyższenia płac nauczycieli i pracowników niepedagogicznych o min. 50% i uzgodnienia sposobu zwiększania środków na publiczną, powszechną i bezpłatną edukację;

2. utrzymania dotychczasowych zasad określających prawa i obowiązki nauczycieli;

3. utrzymania dotychczasowych zasad przechodzenia nauczycieli na emerytury;

4. prowadzenia przez Rząd RP i Ministra Edukacji Narodowej rzeczywistego dialogu społecznego z przedstawicielami środowiska oświatowego w zakresie kierunków polityki edukacyjnej.


WZZ "Solidarność - Oświata" - realizując zobowiązania wynikające z Porozumienia zawartego 7 lutego b.r. - zobowiązuje wszystkie organizacje międzyzakładowe Związku do aktywnego udziału w pikietach planowanych na 29 kwietnia b.r. oraz w strajku zaplanowanym na 27 maja b.r.

W celu realizacji tych postanowień poszczególne struktury Związku uzgodnią szczegóły postępowania z odpowiednimi strukturami ZNP i NSZZ Solidarność.


autor: slaw

| Komentarze [ 1 ]Dialog czy dyktat ?

29.03.2008 - 11:00:28


27 marca 2008 r., podczas spotkania przedstawicieli Forum Związków Zawodowych oraz pozostałych partnerów realizowanego projektu Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL w Raszynie - Falentach, Pani Jolanta FEDAK Minister Pracy i Polityki Społecznej kategorycznie zapowiedziała wykluczenie nauczycieli z prawa do wcześniejszych emerytur oraz z tzw. emerytur pomostowych.

Wypowiedź Minister Fedak spotkała się z ostrą reakcją przewodniczących dwóch związków zawodowych zrzeszających nauczycieli obecnych na tym spotkaniu: Tadeusza PISARKA (NSZZ Pracowników Schronisk dla Nieletnich i Zakładów Poprawczych) oraz Sławomira WITTKOWICZA (WZZ "Solidarność - Oświata").

Uczestnicy burzliwej dyskusji wykazywali niekonsekwencje propozycji ministerialnych oraz całkowity brak racji merytorycznych, które legły u podstaw decyzji o wykluczeniu nauczycieli z wcześniejszych emeytur. Jedynymi kryteriami, którymi kieruje się kierownictwo Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej są przesłanki o charakterze ekonomicznym a nie medycznym.

W związku z wypowiedziami Pani Jolanty FEDAK Minister Pracy i Polityki Społecznej w sprawie emerytur dla nauczycieli kategorycznie stwierdzamy, że brak dialogu ze strony Rządu RP doprowadzi do fali protestów społecznych - nie tylko w grupie zawodowej nauczycieli !

NIE MA I NIE BĘDZIE ZGODY NA DEMONTAŻ SYSTEMU POWSZECHNEJ EDUKACJI PUBLICZNEJ ORAZ DOTYCHCZASOWEGO SYSTEMU ZABEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH !


/ - / Sławomir Wittkowicz
Przewodniczący Branży Nauki, Oświaty i Kultury
Forum Związków Zawodowych
Przewodniczący
WZZ "Solidarność - Oświata"


autor: s

| Komentarze [ 0 ]Spotkanie z Marszałkiem Sejmu

28.03.2008 - 10:11:37


Sławomir Wittkowicz - Przewodniczący Branży Nauki, Oświaty i Kultury FZZ oraz Sławomir Broniarz - Prezes ZNP wystąpili wspólnie 17 marca 2008 r. do Pana Bronisława Komorowskiego Marszałka Sejmu RP o spotkanie w celu omówienia polityki edukacyjnej państwa, w tym finansowania oraz funkcjonowania edukacji, statusu prawnego nauczycieli, wynagrodzeń nauczycieli oraz pracowników niepedagogicznych a także propozycji rozwiązań emerytalnych dla nauczycieli po 2008 r. Przewodniczący związków chcą omówić z Marszałkiem Sejmu kwestie związane z narastającą skala likwidacji publicznych szkół i placówek oraz ich postępującą komercjalizacją.

Wystąpienie do Marszałka Sejmu jest kolejnym przykładem realizacji porozumienia o współdziałaniu pomiędzy związkami zawodowymi zrzeszającymi pracowników oświaty zawartego 7 lutego b.r. w Warszawie.

26 marca b.r. Marszałek Sejmu przychylił się do propozycji spotkania i zaprosił delegacje Forum Związków Zawodowych oraz Związku Nauczycielstwa Polskiego na spotkanie.


autor: es

| Komentarze [ 0 ]Rozporządzenie płacowe MEN opublikowane...

14.03.2008 - 16:24:00


W Dzienniku Ustaw z dnia 12 marca 2008 r. opublikowane zostało rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 marca 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy (Dz. U. Nr 42, poz. 257).

autor: s

| Komentarze [ 0 ]Konferencja prasowa z 5 marca 2008

12.03.2008 - 22:44:17


W dniu 5 marca br. w Warszawie odbyła się wspólna konferencja prasowa Sławomira Broniarza (Prezesa ZNP) oraz Sławomira Wittkowicza (Przewodniczącego Branży Nauki, Oświaty i Kultury FZZ oraz WZZ "Solidarność - Oświata"). Tematem konferencji były ustalenia związków zawodowych z dnia 4 marca br.

autor: wm

| Komentarze [ 0 ]Komunikat ze spotkania oświatowych związków zawodowych

05.03.2008 - 16:49:40


Komunikat ze spotkania oświatowych związków zawodowych

Przedstawiciele oświatowych związków zawodowych -

Forum Związków Zawodowych,

NSZZ Pracowników Schronisk dla Nieletnich i Zakładów Poprawczych,

Wolnego Związku Zawodowego „Solidarność - Oświata",

Związku Zawodowego „Rada Poradnictwa",

Związku Nauczycielstwa Polskiego

żądają:


1. Niezwłocznego zorganizowania debaty parlamentarnej dotyczącej założeń polityki edukacyjnej rządu ze szczególnym uwzględnieniem:

- sytuacji demograficznej Polski,

- poprawy sytuacji materialnej nauczycieli i pracowników oświaty wynikającej ze wzrostu PKB,

- propozycji rozwiązań emerytalnych,

- proponowanych zmian w zakresie finansowania oświaty,

- działań JST zmierzających do likwidacji placówek oświatowych i przekazywania ich fundacjom i stowarzyszeniom,

- rozwiązań w zakresie pragmatyki zawodowej nauczycieli.

2. Niezwłocznego spotkania z premierem Donaldem Tuskiem w sprawie płac pracowników oświaty w latach 2008 - 2010 i emerytur nauczycieli oraz systemowych rozwiązań dotyczących ustroju szkolnego, a także statusu prawnego nauczycieli określonego w ustawie Karta Nauczyciela.

3. Zwołania posiedzenia Komisji Trójstronnej poświęconego wynagrodzeniom i rozwiązaniom emerytalnym pracowników oświaty.

Skuteczne reprezentowanie interesów pracowników oświaty wymaga konsekwentnego współdziałania wszystkich oświatowych związków zawodowych.
Apelujemy do wszystkich związków zawodowych działających w oświacie o przyłączenie się do naszych działań w duchu Porozumienia zawartego 7 lutego br.


Forum Związków Zawodowych,
NSZZ Pracowników Schronisk dla Nieletnich i Zakładów Poprawczych,
Wolny Związek Zawodowy „Solidarność - Oświata",
Związek Zawodowy „Rada Poradnictwa",
Związek Nauczycielstwa Polskiego.

Komunikat ze spotkania oświatowych związków zawodowychPodczas spotkania WZZ "Solidarność - Oświata" reprezentował zespół w składzie: kol. Aleksandra Jagielska, kol. Barbara Belicka.

Forum Związków Zawodowych reprezentował kol. Sławomir Wittkowicz - przewodniczący Branży Nauki, Oświaty i Kultury FZZ oraz przewodniczący WZZ "Solidarność - Oświata".

autor: wm

| Komentarze [ 0 ]Spotkanie związków zawodowych

27.02.2008 - 17:11:24


W dniu 4 marca 2008 r. w Warszawie w siedzibie ZNP odbędzie się spotkanie upoważnionych przedstawicieli związków zawodowych - sygnatariuszy Porozumienia z 7 lutego b.r.

W spotkaniu wezmą udział m.in. przedstawiciele Forum Związków Zawodowych oraz WZZ "Solidarność - Oświata".

Omówiona zostanie aktualna sytuacja w oświacie - w sytuacji faktycznego fiaska negocjacji płacowych z MEN - oraz wypracowana zostanie strategia wspólnego działania w sytuacji zignorowania przez Rząd RP postulatów społecznych (przedstawionych Premierowi Donaldowi Tuskowi w dniu 7 lutego b.r.)


autor: es

| Komentarze [ 0 ]Farsa w MEN

27.02.2008 - 11:08:29


W dniu 20 lutego 2008 r. w Ministerstwie Edukacji Narodowej odbyło się kolejne spotkanie dot. uzgodnienia treści rozporządzenia płacowego na 2008 r.

Ze strony MEN rozmowy prowadziła Pani Krystyna SZUMILAS, Sekretarz Stanu.

Nasz Związek reprezentował Zespół negocjacyjny: kol. Aleksandra JAGIELSKA i kol. Barbara BELICKA. W imieniu Forum Związków Zawodowych negocjacje prowadził kol. Sławomir WITTKOWICZ (przewodniczący Branży Nauki, Oświaty i Kultury FZZ oraz WZZ "Solidarność - Oświata").

Kilkugodzinne - bardzo burzliwe - spotkanie nie przyniosło oczekiwanych przez stronę społeczną rezultatów.

MEN wprowadziło "nowe" standardy postępowania... zapraszając na negocjacje płacowe podmiot nieuprawniony, jaki jest Zespół d/s edukacji, nauki i kultury Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego. Szkoda, że kierownictwo MEN nie skonsultowało wcześniej swojego pomysłu z partnerami społecznymi. Po prawie godzinnej wymianie zdań przedstawiciele organizacji samorządowych opuścili salę obrad. "Dziwnym" trafem dopiero po tym, jak przedstawiciele związków zawodowych zaczęli zadawać precyzyjne pytania dot. m.in. rzetelności danych przekazywanych do MEN...

Strona związkowa nie otrzymała od Ministerstwa żadnych danych makroekonomicznych, o które wystąpiła 31 stycznia 2008 r. ! Pani minister K. Szumilas udawała, że... nie otrzymała oficjalnie stanowiska wszystkich związków zawodowych w dniu 31 stycznia b.r. MEN konsekwentnie odmawia udzielenia odpowiedzi na podstawowe i kluczowe dla negocjacji pytanie: JAKĄ PULĄ ŚRODKÓW NA PODWYŻKĘ WYNAGRODZEŃ ZASADNICZYCH DYSPONUJEMY ???

Ministerstwo przedstawiło drugą wersję nowelizacji rozporządzenia płacowego. W porównaniu z wersją z 16 stycznia b.r. jest jedna zmiana. MEN wycofało się z propozycji innego niż dotychczasowy zapisu par. 5 dot. m.in. dodatku funkcyjnego za wychowawstwo. Odrzucono natomiast propozycje związków zawodowych dot. wprowadzenia zapisu, iż dodatek za wychowawstwo przysługuje wychowawcy oddziału (grupy). MEN podtrzymało swoją wersję tabeli wynagrodzeń, czyli po 200 zł dla stażystów i kontraktowych i po 185 zł dla mianowanych i dyplomowanych.

Związki zawodowe uczestniczące w negocjacjach - a raczej spotkaniu... - odmówiły prowadzenia fikcyjnych rozmów i nie podpisały żadnego dokumentu kończącego uzgodnienia.

Minister Krystynie Szumilas przedłożono wspólne stanowisko związków zawodowych - poprzez sekretariat Ministra Edukacji Narodowej ! - w którym zażądano:

1/ przekazania zweryfikowanych danych, o których mowa we wspólnym stanowisku związków zawodowych z 31 stycznia 2008 r., które są niezbędne do kontynuacji merytorycznej dyskusji na temat wzrostu wynagrodzeń dla nauczycieli w 2008 r.

2/ realizacji postulatów przekazanych do MEN pismem z dnia 7 lutego 2008 r.


Powyższe stanowisko podpisały następujące związki zawodowe:

Związek Nauczycielstwa Polskiego
SKOiW NSZZ Solidarność
Forum Związków Zawodowych
WZZ "Solidarność - Oświata"
NSZZ Pracowników Schronisk dla Nieletnich i Zakładów Poprawczych

Związek zawodowy "Rada Poradnictwa"
Sekcja Oświaty KNSZZ Solidarność '80 Szczecin
NSZZ Solidarność '80 Region Dolny Śląsk

Nie jest jeszcze wiadome, czy dojdzie do następnego spotkania z MEN.Wspólne stanowisko związków zawodowych


autor: slaw

| Komentarze [ 0 ]Obrady Zarządu Krajowego WZZ


W dniach 13 – 15 lutego br. w Bydgoszczy obradował Zarząd Krajowy WZZ „Solidarność – Oświata”.

Pierwszego dnia omówiono zarówno przebieg negocjacji płacowych z Ministrem Edukacji Narodowej, jak i współpracę z innymi związkami zawodowymi działającymi w oświacie. Szczegółową relację zdali nasi negocjatorzy: Sławomir Wittkowicz, Aleksandra Jagielska, Barbara Belicka oraz Bożena Woźniak – Bugaj. Przedstawiciele wojewódzkich struktur naszego Związku przedstawili natomiast stan negocjacji regulaminów wynagradzania nauczycieli. Zarząd Krajowy upoważnił Prezydium Zarządu do podejmowania decyzji w sprawie udziału członków WZZ „Solidarność – Oświata” w akcjach podejmowanych w ramach porozumienia między związkami oraz prowadzonych przez inne związki zawodowe. Prezydium Zarządu Krajowego upoważnione zostało również do zajmowania stanowiska w sprawie planowanych inicjatyw obywatelskich w zakresie zmiany niektórych przepisów. Zarząd Krajowy krytycznie ocenił ostatnie działania sekcji krajowej „S”, które łamią zasady przyjęte przez wszystkie związki zawodowe w dniu 7 lutego br.

Podczas drugiego dnia obrad Zarząd Krajowy przyjął stanowisko, w którym negatywnie ocenił propozycje (medialne) kierownictwa MEN w zakresie znacznej redukcji programów ogólnokształcących w liceach. Zwrócono uwagę na konsekwencje ograniczania czasu nauczania i zakresu treści programowych znacznej części przedmiotów ogólnokształcących. Propozycje MEN spowodują drastyczne obniżenie poziomu nauczania. Stanowią ponadto jaskrawy przykład lobbingu na rzecz szkolnictwa niepublicznego.

Zarząd Krajowy – w związku z upływem w tym roku kadencji – przyjął Ordynację Wyborczą WZZ „Solidarność – Oświata”, wzorcowy Regulamin obrad zebrań sprawozdawczo – wyborczych. Ustalił również kalendarz wyborów władz statutowych Związku na kadencję 2008 – 2012 oraz klucz wyboru delegatów na II Kongres Związku.

Przedyskutowano również propozycje zmian w Statucie Związku, które przedstawione zostaną na najbliższym Kongresie.

Zarząd Krajowy powołał Zespół ds. funduszy strukturalnych, któremu przewodniczy kol. Aleksandra Jagielska. Zadaniem Zespołu jest m.in. przygotowanie związkowych projektów umożliwiających wykorzystanie unijnych środków finansowych.

Pozytywnie oceniono współdziałanie WZZ „Solidarność – Oświata” w poszczególnych województwach ze strukturami terenowymi Forum Związków Zawodowych. Przejawia się ono m.in. w czynnym udziale przedstawicieli naszego Związku w regionalnych władzach FZZ, reprezentowaniu FZZ na posiedzeniach Trójstronnej Komisji do Spraw Społeczno – Gospodarczych oraz wojewódzkich komisjach dialogu społecznego (WKDS). Podkreślono także solidarnościowe wspieranie przez WZZ „Solidarność – Oświata” akcji protestacyjnych prowadzonych przez pozostałe organizacje członkowskie Forum Związków Zawodowych.

Omówiono także doświadczenia WZZ „Solidarność – Oświata” wypływające ze współpracy z Okręgowymi Inspektoratami Pracy PIP. W większości województw układa się ona satysfakcjonująco. Zwrócono jednak uwagę na możliwości wyegzekwowania przez Związek prawidłowego i rzetelnego prowadzenia przez PIP kontroli pracodawców.

Omówiono dotychczasową aktywność naszego Związku na forum międzynarodowym (w ramach CESI). Przedstawiono propozycje dot. Samodzielnego akcesu do międzynarodowej centrali związkowej. Decyzje w tej sprawie podejmować będzie Kongres Związku.

Przypomniano również ostatnie sprawy sądowe prowadzone i wygrane przez Związek (Bydgoszcz, Nowa Sól). Zwrócono uwagę na ich precedensowy charakter i możliwości wykorzystania tych sukcesów do dalszej pracy związkowej.

Członkowie Zarządu Krajowego mieli również okazję zapoznania się ze specyfiką pracy Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego Nr 1 dla Dzieci i Młodzieży Niewidomej i Słabo Widzącej im. L. Braille ‘a (w którego gościnnych murach toczyły się obrady). Najważniejsze problemy oraz sukcesy pedagogów przedstawił Pan Zenon Imbierowski, Dyrektor Ośrodka.

Trzeciego dnia członkowie Zarządu Krajowego oraz przedstawiciele poszczególnych organizacji międzyzakładowej wzięli udział w specjalnym szkoleniu finansowym dot. szczegółowych zasad prowadzenia rachunkowości w organizacjach związkowych (ze szczególnym uwzględnieniem specyfiki WZZ „Solidarność – Oświata”). Szkolenie prowadziła biegła rewident z bydgoskiego oddziału okręgowego Stowarzyszenia Księgowych w Polsce.


autor: gras, es

| Komentarze [ 0 ]Stanowisko Sygnatariuszy Porozumienia

14.02.2008 - 14:37:04


Warszawa, 14 lutego 2008 r.

BP/MK/06/14/02/2008


Pan Stefan Kubowicz
Przewodniczący
SKOiW NSZZ "Solidarność"


Sygnatariusze Porozumienia zawartego 7 lutego br. przez związki zawodowe działające w oświacie, ze zdumieniem przyjęli stanowisko Zespołu Protestacyjnego SKOiW NSZZ „Solidarność” z 8 lutego br., a także informacje przedstawione przez Pana podczas konferencji prasowej 14 lutego, ponieważ punkt pierwszy porozumienia mówi o „wspólnych działaniach na rzecz nauczycieli i pracowników niepedagogicznych”.

Czy takie działania mamy odczytać jako jednostronne zerwanie priorytetów wspólnie określonych w Porozumieniu?

Choć rozumiemy odrębność poszczególnych związków zawodowych w zakresie programów, form i terminów działania, to jednak nie możemy zgodzić się na łamanie wspólnie wypracowanych zasad.

Za sygnatariuszy Porozumienia

/ - / Krzysztof Baszczyński

Wiceprezes Zarządu Głównego ZNP


autor: es

| Komentarze [ 0 ]Porozumienie oświatowych związków zawodowych

08.02.2008 - 22:55:27


W dniu 7 lutego 2008 r. w Warszawie - w siedzibie ZNP - przedstawiciele sześciu organizacji związkowych działających w oświacie zawarli porozumienie dotyczące wspólnego działania na rzecz nauczycieli i pracowników niepedagogicznych.


Tekst Porozumienia został przekazany Panu Donaldowi Tuskowi - Prezesowi Rady Ministrów oraz Pani Katarzynie Hall - Minister Edukacji Narodowej.

Związki zawodowe dały Rządowi czas do końca lutego b.r. na przekazanie konkretnych propozycji rozwiązań wynikających z treści Porozumienia (tekst Porozumienia publikujemy niżej).
Porozumienie podpisali przedstawiciele Forum Związków Zawodowych, NSZZ Pracowników Schronisk dla Nieletnich i Zakładów Poprawczych, SKOiW NSZZ "Solidarność", WZZ "Solidarność - Oświata", Związek Nauczycielstwa Polskiego oraz Związek Zawodowy "Rada Poradnictwa".

Jednocześnie związki zawodowe poinformowały Pana Premiera, iż w przypadku braku porozumienia z Rządem w sprawach dot. polskiej edukacji, nie dojdzie do uzgodnienia rozporządzenia płacowego na 2008 rok oraz nastąpi rozpoczęcie procedur wynikających z ustawy o rozwiązywaniu sporów zbiorowych.

Prezes ZNP Sławomir Broniarz - podczas wspólnej konferencji prasowej - podkreślał wagę wspólnego wystąpienia największych i najważniejszych związków zawodowych działających w oświacie w kluczowych sprawach dot. polskiej edukacji.

Wiceprzewodnicząca Sekcji Krajowej Oświaty i Wychowania NSZZ "Solidarność" Halina Kurpińska podkreślała daleko idącą zbieżność oczekiwań związków zawodowych. Wyraziła nadzieję na szybką reakcję rządu na zgłoszone postulaty.

Przewodniczący Branży Nauki, Oświaty i Kultury Forum Związków Zawodowych Sławomir Wittkowicz wyraził nadzieję na poważne potraktowanie partnerów społecznych przez Rząd i podjęcie negocjacji we wszystkich podstawowych sprawach dot. polityki edukacyjnej państwa.

Podczas kilkugodzinnego spotkania przedstawiciele oświatowych związków zawodowych wypracowali strategię negocjacyjną dot. rozmów płacowych z Ministrem Edukacji Narodowej w kwestii rozporządzenia płacowego.


Warszawa, 7 lutego 2008 r.

POROZUMIENIE
OŚWIATOWYCH ZWIĄZKÓW ZAWODOWYCH

Przedstawiciele oświatowych związków zawodowych postanawiają wspólnie działać na rzecz nauczycieli i pracowników niepedagogicznych.
Oczekujemy od Rządu RP rzeczywistego dialogu ze związkami zawodowymi na temat polityki edukacyjnej państwa.

Domagamy się:

1. zwiększenia udziału minimalnego wynagrodzenia zasadniczego w ogólnym wynagrodzeniu nauczycieli, które będzie zagwarantowane w rozporządzeniu płacowym MEN,

2. rozwiązań systemowych gwarantujących znaczący wzrost wynagrodzeń nauczycieli w latach 2009 - 2010,

3. rozwiązań emerytalnych po roku 2008 satysfakcjonujących nauczycieli,

4. rozwiązań prawnych dających szansę na realny wzrost wynagrodzeń pracowników niepedagogicznych.

Oczekujemy od rządu przedstawienia do końca lutego br. propozycji rozwiązań wynikających z treści niniejszego porozumienia. Jednocześnie przedstawiciele związków zawodowych informują, że brak porozumienia z rządem w wymienionych kwestiach, będzie skutkował niepodpisaniem rozporządzenia płacowego w 2008 r. oraz rozpoczęciem procedur wynikających z ustawy o rozwiązywaniu sporów zbiorowych.


/ - / Sławomir Wittkowicz
Forum Związków Zawodowych

/ - / Tadeusz Pisarek
NSZZ Pracowników Schronisk dla Nieletnich i Zakładów Poprawczych

/ - / Halina Kurpińska
SKOiW NSZZ "Solidarność"

/ - / Barbara Belicka
WZZ "Solidarność - Oświata"

/ - / Sławomir Broniarz
Związek Nauczycielstwa Polskiego

/ - / Maria Płotczyk
Związek Zawodowy "Rada Poradnictwa"


Zdjęcia ze spotkania związków zawodowych ( źródło: www.znp.edu.pl)


autor: slaw

| Komentarze [ 0 ]pokaż wszystkie newsy

powered by TVnews 2.4.2

 

 

 

Informacje

Wolny Związek Zawodowy "Solidarność - Oświata" - jako organizacja członkowska Forum Związków Zawodowych - jest reprezentatywny w rozumieniu ustawy o Trójstronnej Komisji do Spraw Społeczno - Gospodarczych i wojewódzkich komisjach dialogu społecznego oraz przepisów prawa pracy  

 

Wolny Związek Zawodowy

"Solidarność - Oświata"Pracownicy z kolejnych szkół i placówek deklarują chęć wstąpienia do Wolnego Związku Zawodowego "Solidarność - Oświata". Czekamy również na Ciebie ! RAZEM MOŻEMY WIĘCEJ !

 

Statut Wolnego Związku

Zawodowego

"Solidarność - Oświata"

 

Deklaracja członkowska

 

 

 

  Jeżeli chcesz otrzymywać informację ze Związku

wpisz swój adres.

 

 


 

 

Ustaw jako startową

 

 

Jeżeli chcesz zawiadomić kogoś o stronie Związku wpisz poniżej jego email

eMpol - list polecający
Dane nadawcy:

Treść wiadomości:

Twój wpis: 

 

 

 

Program Adobe Reader

Darmowy program Adobe Reader konieczny do otwierania dokumentów w formacie PDF

Adobe Reader 7 PL

Adobe Reader 6 EN ( WIN 98)

  REGGI-STAT - php za free - webdesign - hosting - darmowe skrypty - REGGI - www.reggi.pl

Jesteś Warning: include(flount/flount.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/virtualki/18801/index19.php on line 644 Warning: include(flount/flount.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/virtualki/18801/index19.php on line 644 Warning: include(): Failed opening 'flount/flount.php' for inclusion (include_path='.:/usr/share/pear:/usr/share/php') in /home/virtualki/18801/index19.php on line 644 osobą na stronie, w tej chwili 0 . 

Aktualizacja - 1-01-1970 1:00:00 .

  Warning: gethostbyaddr(): Address is not a valid IPv4 or IPv6 address in /home/virtualki/18801/index19.php on line 657 Twoje IP :

 Statystyka generowana przez Reggi-Stat - www.reggi.pl